Vai Vai Soft ที่งาน WordPress Developer Night ครั้งที่ 1

2554-02-07 by vaivaisoftY-m-d\TH:i:sP

งาน WordPress Developer Night ครั้งแรกเป็นงานรวมตัวกันระหว่างผู้สนใจพัฒนาระบบด้วย Wordpress เพื่อแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน จัดขึ้นที่ร้านกาแฟวาวี เอกมัย โดยในงานมีผู้สนใจเข้าร่วมราวสามสิบคน เม่นและวรงค์ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในงาน