เริ่มใช้ระบบจัดการเนื้อหา (Content Management System)

การสร้างเว็บด้วยการเขียนเองทั้งหมดดังที่ผ่านมามีจุดเด่นคือสามารถจัดการทุกองค์ประกอบได้ตามที่ต้องการ อย่างไรก็ดี เมื่อวงการการพัฒนาเว็บไซต์ดำเนินไป ในด้านความต้องการและประเภทรูปแบบของเว็บไซต์ เริ่มมีการจำแนกแยกแยะ และเรียนรู้ระหว่างกัน จนเริ่มมีมาตรฐานร่วมว่า เว็บไซต์กลุ่มใด ควรมีความสามารถพื้นฐานใดบ้าง จนในที่สุดก็เริ่มมีผู้พัฒนาระบบพื้นฐานต่างๆ สำหรับให้ผู้อื่นนำไปใช้งานหรือกระทั่งพัฒนาปรับแต่งต่อได้ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการลดความซ้ำซ้อนในการพัฒนาอย่างเป็นเอกเทศของผู้พัฒนาแต่ละคนได้มาก

ระบบจัดการเนื้อหา เป็นการทำงานพื้นฐานอีกประเภทที่เว็บจำนวนมากต้องการ โดยเฉพาะเว็บที่ให้ความสำคัญกับข้อมูลเช่นเว็บข่าว หรือเว็บรวมบทความ เมื่อเริ่มมีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบจัดการเนื้อหาด้วยตนเอง จนทราบว่าความต้องการใดบ้างที่ระบบนี้ควรจะมี ผมจึงเริ่มนำระบบจัดการเนื้อหาพื้นฐานที่มีผู้พัฒนาออกมา มาปรับใช้

เว็บไซต์ www.thaihrhub.com เป็นเว็บศูนย์ เครือข่ายองค์ความรู้ ของ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ที่พัฒนาโดยใช้งานระบบจัดการเนื้อหา ของผู้พัฒนาระบบพื้นฐานชื่อ ExpressionEngine นำมาปรับปรุงหน้าตาให้เข้ากับการออกแบบ พลังของ HTML + CSS ช่วยให้การนำระบบพื้นฐานอื่นมาปรับแต่งหน้าตาเป็นไปได้อย่างสะดวก และประสบความสำเร็จดังเว็บ www.thaihrhub.com นี้

2,211 views